Personuppgiftspolicy 

1 INTRODUKTION 

Warmbolds Gröna Hälsobod  AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med att du begär att Warmbolds Gröna genomför någon av Warmbolds Gröna tillhandahållna tjänster, såsom Qi-Terapi, Högteknologisk akupunktur, Hårmineralanalys m.m. (tillsammans benämnda ”Tjänsterna”). 

Syftet med Warmbolds Gröna behandling av personuppgifter är för att tillhandahålla och genomföra Tjänsterna. 

Personuppgiftspolicyn” är till för att du ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvariga hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, allmän dataskyddförordning/GDPR. 

En förutsättning för att kunna ta del av Tjänsterna är att du lämnar efterfrågade personuppgifter till Warmbolds Gröna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan. 

När behandlar vi dina personuppgifter

Vid beställning av en av våra tjänster

2 Vilka personuppgifter samlar vi om dig

Vi använder endast personuppgifter som har lämnats av dig i samband när du använder en av våra tjänst.

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post adress
 • Ålder

3 Varför behandlar vi uppgifter om dig

 • För att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund såsom fakturering
 • Möjliggöra allmän kundservice och kundvård
 • Följa tillämplig lagstiftning, tillexempel bokföring och skattelagar

4 Warmbolds Gröna behandlar dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder dessa beskrivs här

4 KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER 

Känsliga Personuppgifter” är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet, genetiska uppgifter och läkarbesök. 

Inom ramen för Tjänsterna kan vi komma att behandla Känsliga Personuppgifter som rör hälsodeklarationer.

5 RÄTTSLIG GRUND

Warmbolds Gröna samlar in personuppgifter för att i vissa fall ha en rättslig förpliktelse att behandla dom. Detta gäller för att vi ska uppfylla bokföringslagen mm.

Och för att utföra våra åtaganden gentemot dig . När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Kategori av uppgifter               personuppgifter

Kontaktuppgifter                               Namn

                                                             E-post   

                                                             Telefonnummer

                                                     

6 Vem lämnar vi personuppgifter till

Warmbolds Gröna kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. 

Warmbolds Gröna kan komma att anlita tredje part för tjänster i anslutning till tjänster.

Tredje part kan hantera personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till personuppgifter som är insamlade för tjänsterna.

Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till personuppgifter och endast dela information som behövs för att tredje part ska kunna göra sitt arbete.Vi kommer även kräva av tredje part att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna (iii) tillförsäkrar dig om att denna överföring sker i enlighet med tillämplig Dataskyddslagstiftning och att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingåtts med tredje part om personuppgiftsbehandling .

Warmbolds Gröna kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) utan ditt föregående samtycke. För att Warmbolds Gröna ska kunna tillhandahålla dig Tjänsterna kan det i vissa fall krävas att Personuppgifter, hälsoanalys, prov, överförs till tredje land, till USA. 

Här följer en lista på sådan tredje part som i enlighet med ovan kan komma att mottaga Personuppgifter: 

 • Nutri-Tech Scandinavia Ab

7 Hur länge sparar vi uppgifter om dig

 • Uppgifter kopplade till tjänsten på Nutri-Tech sparas under ett (1) år 
 • Hälsodeklarationer sparas så länge behandling pågår inlåst i ett dokumentskåp
 • E-mail raderas efter att konversionen är avslutad
 • Fakturerings underlag sju (7) år.

8 DINA RÄTTIGHETER

Warmbolds Gröna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Och kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera ,radera eller komplettera uppgifter som är felaktiga .Du har rätt att begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig samt att få eventuellt felaktiga uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter samt att få dina Personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig, få Personuppgifter om dig raderade och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. 

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN 

Warmbolds Gröna förbehåller sig rätten att revidera Personuppgiftspolicyn från tid till annan. 

9. Cookies

Vad är cookies?
En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn. 

10. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på hagasgrona.se webbsida. 

11KLAGOMÅL 

Om du har klagomål angående vår behandling av dina Personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

12 KONTAKTUPPGIFTER 

Vid frågor om Personuppgiftspolicy eller angående Warmbolds Gröna Hälsobod behandling av Personuppgifter, kontakta:

 

Warmbolds Gröna Hälsobod Ab org. nr 559055-9489

Landsvägsgatan 8

413 04 Göteborg

031-136655